Ngõ Phất Lộc - Danh Họa Bùi Xuân Phái
Chèo - Bùi Xuân Phái
Phố - Bùi Xuân Phái
Phố - Bùi Xuân Phái
Bùi Xuân Phái - Tự Họa
Năm Trâu - Tuổi sửu
Tĩnh Vật
Phạm lưc - Thời bao cấp
Tranh Phạm Lực - Hát chèo
Tranh phạm lực - Đầm sen
Tranh tĩnh vật hoa Phạm Lực
Đi Học Thời Chiến